ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 


ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το καταστατικό της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», που συστάθηκε νομίμως και καταχωρίσθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 12819/2011, τροποποιείται με το παρόν, κωδικοποιείται και εναρμονίζεται με την από 26-11-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Αττικής με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και έδρα το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Ένωσης είναι:

1. Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων των Σχολείων του Δήμου Παπάγου– Χολαργού και ο συντονισμός της δράσης όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με στόχο την επίλυση αυτών είτε σε συνολικό επίπεδο , είτε ανά βαθμίδα, είτε ανά εκπαιδευτική μονάδα, ανάλογα με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα.

2. Η συνένωση όλων των Γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δημοσίων Σχολείων του Δήμου Παπάγου Χολαργού για την προάσπιση και τη προαγωγή της αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας .

3. Η συμβολή στην αναμόρφωση και στη διαρκή ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και τις προκλήσεις του μέλλοντος και να προάγει ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πνεύμα.

4. Η ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

5. Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης και ο εξοπλισμός των Σχολείων με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας .

6. Η συμβολή στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, με την δημιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, γυμναστηρίων, εργαστηρίων, διδακτηρίων άνετων και υγιεινών και εγκαταστάσεων σίτισης και παραμονής των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία από τους αρμόδιους φορείς (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας κλπ)

7. Η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών .

8. Η προώθηση και η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και των κοινών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Σχολείων του Παπάγου – Χολαργού.

9. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.

10. Η ενθάρρυνση των παιδιών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της ευγενικής τους άμιλλας για μάθηση καθώς και της δράσης, της διεκδίκησης, της δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους (στη Β΄θμια Εκπαίδευση) στα συλλογικά όργανα του σχολείου.

11. Η γενικότερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών των Σχολείων στις αξίες της σύγχρονης Δημοκρατίας και της Ελληνικής Παιδείας με στόχο τη διαμόρφωση των μαθητών σε κοινωνικές προσωπικότητες , ολόπλευρα αναπτυγμένες , ώστε να μπορούν, σαν πολίτες της πατρίδας μας να εργαστούν και να ζήσουν δημιουργικά.

12. Η διεκδίκηση από την πολιτεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που αφορούν την παιδεία και η ενημέρωση της Κοινής Γνώμης σε ότι αφορά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις γονιών και μαθητών.

13. Η θεσμική εκπροσώπηση του συνόλου των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στις αρμόδιες δημοτικές και δημόσιες αρχές και η προάσπιση της αυτοτέλειας των επί μέρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.


ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι:

1. Η παροχή βοήθειας για την ίδρυση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε όλα τα σχολεία του Δήμου.

2. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζικούς φορείς, επιστημονικά και εργατικά σωματεία.

3. Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

4. Η έκδοση έντυπου υλικού, η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων.

5. Η ίδρυση πνευματικών-πολιτιστικών κέντρων με τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και άλλων φορέων.

6. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα Μέλη της Ένωσης.

7. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.

8. Η συμμετοχή της Ένωσης στις Δημοτικές Επιτροπές επεξεργασίας και αποφάσεων για τα προβλήματα της παιδείας και η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στα όργανα διοίκησης των Σχολείων.

9. Η στενή συνεργασία με όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των Γονέων.

10. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

11. Η συμμετοχή της Ένωσης ως Μέλους στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, όπως ο νόμος ορίζει.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ως Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Παπάγου -Χολαργού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Η εγγραφή στην Ένωση γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του υποψηφίου Μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπου θα αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται το Καταστατικό της Ένωσης και ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των υπολοίπων Οργάνων της Διοίκησης.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει για την εγγραφή στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλονται:

- Αντίγραφο επικυρωμένου Καταστατικού του Συλλόγου,

- Αντίγραφο του Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα του Δ.Σ. και Αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, και

- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την εγγραφή του ως Μέλους στην Ένωση.

2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ ανά αντιπρόσωπο . Τα ως άνω ποσά μπορεί να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Έτος νοείται το «Σχολικό Έτος».

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή του αίτηση εγγραφής οποιουδήποτε Συλλόγου ως Μέλους, ο αιτών Σύλλογος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στην πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι αντιπρόσωποι των ταμειακώς ενήμερων, μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., μελών έχουν, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Όλοι οι εκπρόσωποι έχουν από μία ψήφο ακόμη και εάν αντιπροσωπεύουν περισσότερα του ενός Μέλη. Συνεχίζουν κανονικά τη θητεία τους, ως εκπρόσωποι στην Ένωση ή ως μέλη της διοίκησης της Ένωσης οι γονείς, των οποίων τα παιδιά συνεχίζουν τη φοίτησή τους, σε σχολείο ανώτερης βαθμίδας (από το δημοτικό στο γυμνάσιο, ή από το γυμνάσιο στο λύκειο), εφόσον το σχολείο αυτό, υπάγεται στον ίδιο Δήμο ή Δημοτικό διαμέρισμα.

2. Κάθε μέλος, δια των αντιπροσώπων του, δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα από τα βιβλία που τηρεί και από τα έγγραφα του αρχείου του (πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων , κλπ) .

3. Κάθε Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδρομή του, να ενημερώνει την Ένωση για κάθε μεταβολή των οργάνων, να υποβάλλει αντίγραφα πρακτικών της Γ.Σ. που εξέλεξε τους αντιπροσώπους του, να τηρεί το καταστατικό της Ένωσης και να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της.

4. Κάθε Σύλλογος για να λάβει μέρος στις Γ.Σ θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως Μέλος της Ένωσης και να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων του μέχρι την ημέρα της επίδοσης της πρόσκλησης για την Γ.Σ.

5. Η ιδιότητα των γονέων ως αντιπροσώπων παύει όταν τα παιδιά τους δεν φοιτούν πια, σε σχολείο του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος Παπάγου-Χολαργού. Τα ίδια δικαιώματα με τους γονείς έχουν επίσης και όσοι με δικαστική απόφαση ασκούν την γονική μέριμνα ή έχουν την επιτροπεία των παιδιών.

6. Σε περίπτωση που αντιπρόσωπος μέλους παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, υπόκειται σε κυρώσεις ή ακόμα και διαγραφή, τις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ. Εάν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχει η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., τότε την αρμοδιότητα αυτή έχει η Γ.Σ. της Ένωσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης καλείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος από το Δ.Σ. να δώσει εξηγήσεις, τις οποίες υποβάλει επίσης εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παύουν να είναι Μέλη της Ένωσης:

α) Όσοι Σύλλογοι το ζητήσουν με απόφαση της Γ.Σ. των μελών τους, με την υποχρέωση να καταβάλλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές τους ή άλλες εισφορές, μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους, και

β) Οι Σύλλογοι που καθυστερούν την ετήσια συνδρομή τους πάνω από δύο (2) χρόνια και αφού παρέλθει ένας μήνας από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ. της Ένωσης για την εξόφληση του χρέους.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα μέλη διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, που επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Το αποχωρόν μέλος της Ένωσης δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πόροι της Ένωσης είναι:
Οι εγγραφές και οι ετήσιες συνδρομές των Μελών
Οι προαιρετικές εισφορές των Μελών


ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Όργανα της Ένωσης είναι:
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο της Ένωσης. Συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων των ταμειακά ενήμερων μελών, με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπου απαραίτητα αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο από το νόμο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισακούσει την αίτηση ρητά ή σιωπηρά για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση, ορίζοντας τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Στην περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος. Αρμόδιο όργανο για να κρίνει την παράβαση είναι η Γενική Συνέλευση και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.

3. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη της δεκαπέντε (15) μέρες πριν, με γραπτή πρόσκληση, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, που θα αναφέρει την ημέρα, τον τόπο, την ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

4. Το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής και έκτακτης, είναι τριμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα (1) μέλος, που ο καθένας εκλέγεται χωριστά, με ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των εκλεγμένων αντιπροσώπων των ταμειακά ενήμερων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δημοσίευση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων.

6. Ταμειακά ενήμερα μέλη είναι όσα έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους από την ημερομηνία της εγγραφής τους μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών της Ένωσης μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης, και μέχρι πριν την έναρξη των εργασιών της με καταβολή στον Ταμία της Ένωσης.

7. Η Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της Ένωσης αναφέρεται στο σύνολο των μελών της, που συγκροτούνται σε σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη αναγιγνώσκεται ο κατάλογος των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Στη συνέχεια υπολογίζεται η απαρτία και ακολούθως η ΓΣ συγκροτείται σε σώμα. Κατά τη Γ.Σ. οι αντιπρόσωποι τοποθετούνται ελεύθερα επί των θεμάτων της Η.Δ. Η έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. γίνεται με ανάταση του χεριού.

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 50% + 1 των παρόντων αντιπροσώπων των Μελών, εκτός αν στο παρόν καταστατικό προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης. Κάθε εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να ψηφίσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ . Τα λευκά, δεν προσμετρώνται για τη λήψη της απόφασης του 50% + 1, χωρίς όμως να επηρεάζεται η απαρτία.

9. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, το Προεδρείο της Γ.Σ. έχει την διακριτική ευχέρεια κατά περίπτωση να διεξαγάγει ονομαστική ψηφοφορία.

10. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες που διενεργούνται για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων της Ένωσης στις Επιτροπές του Δήμου (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας, Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας, Συμβούλιο Παραβατικότητας του Δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή συσταθεί) και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. Επίσης μυστική ψηφοφορία γίνεται σε περίπτωση μομφής κατά οποιουδήποτε αντιπροσώπου.

11. Η εκπροσώπηση των αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται .


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12o

Η Γ.Σ. των Μελών της Ένωσης:
Εκλέγει 3μελές Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες Γενικής Συνέλευσης
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου .
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ταμειακό απολογισμό και προϋπολογισμό, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αποφασίζει για την προσωρινή και οριστική διαγραφή και εγγραφή των Μελών.
Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη λύση της Ένωσης.
Αποφασίζει, ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στο παρόν καταστατικό και στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. των Μελών της Ένωσης, εκτός από τα προαναφερόμενα, επιπλέον:
Εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση του Δ.Σ. για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση.
Εκλέγει τριμελή (3Μελή) Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων της Ένωσης στις Επιτροπές του Δήμου (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Συμβούλιο Παραβατικότητας του Δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή συσταθεί) καθώς και τους αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία.

Στην τακτική ετήσια Γ.Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάνει τον απολογισμό της Διοικήσεως για το χρόνο που πέρασε, διαβάζεται ο ισολογισμός της διαχειρίσεως του ταμείου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζεται από τη Γ.Σ. η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε από το Δ.Σ. της νέας διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Οι αρχαιρεσίες της Ένωσης για την εκλογή των οργάνων της λαμβάνουν χώρα κάθε δύο (2) χρόνια σε μονή χρονολογία, από 1-31 Μάρτιου. Οι εκλογές διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 53 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 2621/1998 & το Ν. 4415/2016, καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ Δ4/662/1998 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 12, μετά την εκλογή της, παραλαμβάνει τις αιτήσεις υποψηφιότητας για όλα τα όργανα (Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπροσώπων της Ένωσης στις Επιτροπές του Δήμου δηλαδή, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Συμβούλιο Παραβατικότητας του Δήμου, αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία) μέχρι την 12η βραδινή της προηγούμενης των αρχαιρεσιών. Στη συνέχεια καταρτίζει το ή τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι.

3. Έργο της εφορευτικής επιτροπής είναι η διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

I. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.

II. Η εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει :

i. τη γνησιότητα του αντίγραφου της κατάστασης των αντιπροσώπων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ii. ότι η κάλπη είναι κενή, την σφραγίζει και την τοποθετεί σε σημείο τέτοιο, ώστε να είναι ορατή από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

iii. την ταυτότητα των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.

III. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

IV. Κατά τη διάρκεια των εκλογών η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα που προκύπτουν καθώς και για τις ενστάσεις που υποβάλλονται. Αν το καταστατικό δεν περιέχει διαφορετική ρύθμιση οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.

V. Κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.

VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά μεταξύ τους γίνεται με κλήρωση.

4. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, με έντυπα σφραγισμένα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια για το κάθε όργανο. Στην περίπτωση αυτή οι σταυροί προτίμησης είναι τόσοι όσοι και οι εκλεγόμενοι στο αντίστοιχο όργανο.

5. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων αντιπροσώπων στο αντίστοιχο όργανο. Όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τίθεται ένας σταυρός.

6. Ο μέγιστος αριθμός εκλεγομένων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Γονέων θα καθορίζεται την ημέρα της Γ.Σ. και θα είναι το πηλίκο του αριθμού των μαθητών που αντιπροσωπεύτηκαν από τους ψηφίσαντες γονείς τους στα σχολεία που αντιπροσωπεύονται στην Ένωση την ημέρα των εκλογών, δια του αριθμού τριακόσια (300). Υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο του εκατόν πενήντα (150), προσθέτει μία ακόμη έδρα αντιπροσώπου. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει το 40% του αριθμού των κατά τα προαναφερόμενα εκλεγομένων την ημέρα της ΓΣ αντιπροσώπων.

7. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και των αντιπροσώπων στις Επιτροπές του Δήμου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

8. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Χωριστός υποψήφιος που πήρε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, παίρνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έβαλε υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος, εφόσον είναι υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που έχει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, παίρνει τόσες έδρες ή αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

9. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, κατανέμονται στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

10. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμη και αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

11. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι.

12. Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, μπορεί να παρευρίσκονται όλοι οι υποψήφιοι.

13. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει από την εκλογή τους.

14. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και τη σύνταξη του πρακτικού από την Εφορευτική Επιτροπή, το εκλογικό υλικό καθώς και το πρακτικό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο παραδίδονται στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος καλείται να συγκαλέσει το νέο Δ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών και να παραδώσει όλα τα έγγραφα που παρέλαβε από την Εφορευτική Επιτροπή στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. που θα αναδειχθεί.

15. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φυλάσσει τα ψηφοδέλτια για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών που ορίζει ο νόμος, ώστε να παραμένει δυνατός ο δικαστικός τους έλεγχος σε περίπτωση προσβολής των εκλογών, αν γίνει προσφυγή, μέχρι της τελεσίδικης απόφασης. Η άμεση καταστροφή των ψηφοδελτίων καθιστά αδύνατο το δικαστικό έλεγχο και για το λόγο αυτό καθιστά ακυρώσιμες τις εκλογές.
16. Διετής είναι η θητεία των όλων των οργάνων της Ένωσης καθώς και όλων των αντιπροσώπων και λήγει, πάντοτε σε μονό χρόνο, πλην των περιπτώσεων λήξης της θητείας αυτοδίκαια.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Ένωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια.

2. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται (πάντοτε μονός αριθμός) με απόφαση της Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. που εκλέγεται συνέρχεται με μέριμνα του Συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πρώτο συνδυασμό (εφ’ όσον υπάρχουν πάνω από ένας συνδυασμοί), μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τις εκλογές. Αν ο πλειοψηφών σύμβουλος βάσει του άρθρου 13 § 14 δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλισης ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο αμέσως επόμενος πλειοψηφήσας σύμβουλος

4. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών του.

5. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.

6. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη, αυτή επαναλαμβάνεται εντός 5 ημερών και σε τρίτη επανάληψη, εντός 3 ημερών από τη δεύτερη. Στην τρίτη συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών.

7. Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα, το νέο Δ.Σ. υποχρεούται να αποστείλει στο Δήμαρχο επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών αρχαιρεσιών με τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. καθώς και τα ονόματα των αντιπροσώπων της Ένωσης, τακτικών και αναπληρωματικών, στις Επιτροπές του Δήμου (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Συμβούλιο Παραβατικότητας του Δήμου κι οποιαδήποτε άλλη συσταθεί από το Νόμο). Τα παραπάνω καθώς και τα ονόματα των εκλεγμένων αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία πρέπει επίσης να σταλούν στην Ομοσπονδία Γονέων του Νομού Αττικής.

8. Η θητεία των αντιπροσώπων μελών του Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον σε σχολεία του Δήμου ή αποφοιτούν οριστικώς. Συνεχίζουν κανονικά τη θητεία τους, ως μέλη της διοίκησης της Ένωσης οι γονείς, των οποίων τα παιδιά συνεχίζουν τη φοίτησή τους, σε σχολείο ανώτερης βαθμίδας (από το δημοτικό στο γυμνάσιο, ή από το γυμνάσιο στο λύκειο), εφόσον το σχολείο αυτό, υπάγεται στον ίδιο Δήμο ή Δημοτικό διαμέρισμα.


ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη, με γραπτή αίτησή τους που αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλισης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.

2. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες και ανοιχτές σε όλους τους αντιπροσώπους της Ένωσης. Αντιπρόσωποι των μη αντιπροσωπευόμενων στην Ένωση Συλλόγων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ενώσεως, δύνανται να παρίστανται στις ανοικτές συγκεντρώσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα επανέρχεται σε επόμενη συνεδρίαση. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας είναι η ψήφος του Προέδρου.

5. Τα πρακτικά υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται με μέριμνα του Προέδρου, από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο του ιδίου συνδυασμού (εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί), ή από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο του ενιαίου ψηφοδελτίου.

7. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης, εξ αιτίας παραιτήσεως μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δεν συνιστά έλλειψη διοικήσεως εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά την πρόσκληση και των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, και συνεπώς το Δ.Σ. μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η απαρτία και υπάρχει έλλειψη διοικήσεως, συγκαλείται από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. Η θητεία του νέου Δ.Σ. δεν θα είναι διετής, αλλά μόνον για το απομένον χρονικό διάστημα του προηγούμενου Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Καταστατικού και ιδίως:

1. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει η Ένωση.

2. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, και σε κάθε ενδιάμεση (μη εκλογοαπολογιστική) τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης , και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.

4. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Αποφασίζει για την εγγραφή νέου μέλους.

6. Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και εξέταση των δικαιολογητικών εγγραφής μελών και νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και εισηγείται ανάλογα στην Γ.Σ..

7. Δημιουργεί επιτροπές από αντιπροσώπους της Ένωσης, για την προώθηση θεμάτων που απασχολούν την Ένωση. Στις επιτροπές ορίζονται ως Προεδρεύοντες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Προεδρεύων της επιτροπής είναι ο υπεύθυνος για την συλλογή στοιχείων, την ενημέρωση του ΔΣ για τα θέματα της επιτροπής του και της εισήγησης στο Δ.Σ των συμπερασμάτων, των εκθέσεων, των προτάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Επιτροπή του. Στις επιτροπές μπορούν να μετέχουν ως μέλη όλοι οι αντιπρόσωποι. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι ανάλογα με απόφαση της επιτροπής, δημόσιες και ανοικτές, σε όλους τους αντιπροσώπους της Ένωσης, ώστε να αναπτύσσονται διεξοδικά, με ελεύθερες τοποθετήσεις, τα θέματα που την απασχολούν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία κατά τη συνεδρίαση.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

1. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών και ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου.

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει με το Γραμματέα την ημερήσια διάταξη για τα προς συζήτηση θέματα, , την οποία και ανακοινώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις (3) μέρες πριν τη συνεδρίαση, προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις διευθύνει, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος ως εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία.

3. Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό, πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., με την οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Υπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα, και με τον Ταμία τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης.

5. Φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με πολιτιστικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς κ.λ.π. παράγοντες (είτε μόνος του είτε και με άλλο μέλος του Δ.Σ.), μετά από απόφαση του ΔΣ, και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.


Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες. Μπορεί για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός του αναθέτει με πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.


Ο Γραμματέας:

1. Διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του, για την τήρηση και την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το μητρώο Μελών, το οποίο το επικαιροποιεί κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο τα οποία φυλάσσονται στην έδρα της Ένωσης.

2. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την ημερήσια διάταξη, τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., τακτική ή έκτακτη ή άτυπη, τηρούνται πρακτικά. Σε περίπτωση μη τήρησης πρακτικών από το Γραμματέα, για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος ορίζει ποιο μέλος του ΔΣ θα τα τηρεί. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του, τα διαφωνούντα όμως μέλη δικαιούνται να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους και να τις συμπεριλάβουν στα πρακτικά.

4. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ένωσης.


Ο Ταμίας:

1. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ταμείου της Ένωσης, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο της Ένωσης, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της διαχείρισης.

3. Ενεργεί τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα συνυπογράφει.

4. Καταθέτει στην Τράπεζα κάθε ποσό άνω των τριακοσίων (300) ευρώ. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα πραγματοποιείται από αυτόν, μόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων-εξόδων ,καθώς επίσης και κατάσταση των Μελών της Ένωσης που καθυστερούν τις συνδρομές τους.

6. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης, βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό της Ένωσης.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)

ΑΡΘΡΟ 18ο


1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, με αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι διετής.

2. Λειτουργεί παράλληλα με το ΔΣ. και παύει μαζί με το Δ.Σ. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει το Δ.Σ., μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή και για το υπόλοιπο της διετούς αυτής θητείας.

3. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.

4. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πριν από τη Γ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και η Γ.Σ. αποφασίζει.


ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19o

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού εγγράφεται στη δύναμη της οικείας Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων με απόφαση της Γ.Σ. της.


ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Ένωση έχει δική της κυκλική σφραγίδα που φέρει περιμετρικά την επωνυμία της «Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού» και το έτος ίδρυσής της, 2011.


ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση της Ένωσης συνέρχεται Γ.Σ. με απαιτούμενη απαρτία 50% των αντιπροσώπων των μελών και κατά την ψηφοφορία και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

2. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία της Ένωσης διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. στα μέλη της Ένωσης αναλογικά.

3. Σε περίπτωση δικαστικής διενέξεως, που πηγάζει από την άσκηση καθηκόντων των μελών του ΔΣ, τα έξοδα καλύπτονται από το ταμείο της Ένωσης μέχρι τελεσιδικίας.


ΑΡΘΡΟ 22o

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα και την ειδική νομοθεσία .

2. Σε περίπτωση αντίθεσης κάποιας διάταξης του παρόντος καταστατικού απέναντι στο Νόμο, υπερισχύει ο Νόμος.


ΑΡΘΡΟ 23ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 23 συνολικά άρθρα, προήλθε μετά από συζήτηση και ψήφιση κατά άρθρο και στο σύνολό του από την ειδική τροποποιητική Γενική Συνέλευση των μελών της 26ης Νοεμβρίου 2018 τα οποία υπογράφουν παρακάτω, κωδικοποιήθηκε δε όπως παραπάνω και αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα δημοσιευτεί νομίμως στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το 4ο Νηπιαγωγείο και 4ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκαν οι νέες (;;;) προτάσεις κατοίκων ...